Profesor Ing. Vilém Kraus, CSc.  - úspěšný šlechtitel, odborník a popularizátor českého vinařství se narodil v Praze. V jeho pěti letech se s rodiči přestěhoval do Loun, kde absolvoval reálné gymnázium a následně pak v Mělníku Vyšší ovocnicko-vinařskou školu. 

V roce 1949 zahájil studium zemědělství na Fakultě zemědělského a lesního inženýrství ČVUT v Praze. Během studia přestoupil na Vysokou školu zemědělskou v Brně, obor zahradnicko-vinařský, který zde   úspěšně ukončil v roce 1952. Externí aspiranturu na VŠZ v Brně zakonkočnil obhajobou disertační práce v roce 1960. Habilitace proběhla v roce 1965 a profesorem byl zaslouženě jmenován až po revoluci v roce 1990. 

MOTTO:   "NEVYZKOUŠENÉ JE NEPOZNANÉ"

Dílo profesora Krause je velmi rozsáhlé. Mimo to, že za téměř 4 desetiletí své činnosti vysokoškolského pedagoga vychoval stovky odborníků pro vinohradnictví a vinařství Čech, Moravy a Slovenska, se široce věnoval šlechtění révy a aplikovanéku výzkumu a úzce spolupracoval s praxí.

Z velkého odborného záběru prof. Krause si připomňme alespoň tyto 3 vybraná témata:


|  ŠLECHTĚNÍ RÉVY


  • Na Šlechtitelské vinařské stanici ve Velkých Žernosekách všlechtil odrůdy SVOJSEN a RULENKA, které byly zapsány do Státní odrůdové knihy. 
  • V lednici se věnoval šlechtění podnoží LE-K1 a barvířek NERONET a RUBINET v rámci druhu Vitis vinifera, které byly zapsány do Státní odrůdové knihy.
  • Profesor Kraus vedl výzkumný úkol, jehož výsledkem byla, mimo poznání donorů rezistence a jejich chování v našich podmínkách, také celá řada nových křížení, z nichž jsou dosud ve Státní odrůdové knize zapsány osrůdy: ERILON, MALVERINA, RINOT, SAVILON, VESNA, CERASON, KOFRANKA, LAUROT, NATIVA

Tím byl také díky dán dobrý základ pro skutečnou ekologizaci našich vinic.

|  VEDENÍ A ŘEZ RÉVY


V roce 1952 spoluinicioval první pokusnou výsadbu Moserova vedení na Školním statku VŠZ v Lednici. Na  základě získaných poznatků z praktického pěstování nakonec vyvinul SRDCOVÝ ŘEZ. Tento systém se na přelomu šedesátých a sedmdesátých let rychle ujal, a nejen u nás. Od poloviny sedmdesátých let bylo toto vysoké vedení  se sponem 3x1 m v naší velkovýrobě nejčastějším způsobem pěstování révy vinné. 

Dále se také věnoval fyziologii révy, provnáním listové plochy na vysokém a středním vedení při různých způsobech řezu, později se věnoval také apikální dominancí a tvarováním révového keře a vyvinul nový systém vysokého vedení révy v hustší výsadbě VERTIKO

|  VINAŘSKÁ HISTORIE 


Ve svém žívotě vycházel z toho, že kdo nezná minulost, nemůže  predikovat budoucnos

 Publikoval práci o jihomoravském vinařství, minulosti, současnosti a perspektivách, podílel se na obsáhlé knize Vinohradnictví, kapitoly z dějinného vývoje od minulosti do současnosti na Moravě a v Čechách.

Své hluboké znalosti z historie vinařství uplatnil i v řadě vědeckých a odborných článků jako např. v Acta Universitatis Agriculturae o vývoji a současnosti stavu šlechtění révy vinné na rezistenci, nebo v článku o historii a významu AOC, DAC, a VOC ve Vinařském obzoru.

Svou aktivní publikační činnost v oblasti vinařské vinařské historie profesor Kraus zakončil vydáním knihy Vinitorium historicum pojednávající o historii vinařství ve světě i u nás a spoluautorstvím na publikaci Víno napříč staletími, která je dorovodnou publikací ke stejnojmenné expozici v Regionálním muzeu v Mikulově.

OCENĚNÍ


Byl nositelem státního vyznamenání Medaile za zásluhy v oblasti vědy (2004)

Za své zásluhy o rozvoj oboru získal pamětní medaili Mezinárodního úřadu pro révu a víno OIV

Na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě byl za zásluhy o rozvoj vědy odměnen zlatou medaií 

Na Masarykově inuverzitě byl za zásluhy o rozvoj vědy odměněn stříbrnou medailí 

V roce 2004 mu byla udělena Pamětní medaile Jihomoravského kraje za celoživotní přínost pro rozvoj moravského vinařství 

V roce 1995 byl prof. Kraus jmenován čestným členem Českomoravské vinohradnické a vinařské unie ( dnes Svaz vinařů ČR) 

V roce 2022 mu bylo in memoriam uděleno čestné občanství obce Lednice